Divan and Kostomuksha(性质+dp+优化转移方程)

Divan and Kostomuksha

[Link](Problem - D1 - Codeforces)

题意

给你

n

n

n个数,

a

1

,

a

2

,

.

.

.

,

a

n

a_1,a_2,...,a_n

a1,a2,...,an。你可以将这

n

n

n个数随意摆放,问你

i

=

1

n

g

c

d

(

a

1

,

a

2

,

.

.

.

,

a

i

)

sum_{i=1}^{n}gcd(a_1,a_2,...,a_i)

i=1ngcd(a1,a2,...,ai)的最大值是多少?

数据范围

1

n

1

0

5

1le nle 10^5

1n105

1

m

=

m

a

x

(

a

i

)

5

×

1

0

6

1le m=max(a_i) le 5times10^6

1m=max(ai)5×106,时限

4

s

4s

4s

思路

​ 假设我们将

a

i

=

x

a_i=x

ai=x放到了第一个位置,那么后面一定是先放

x

x

x的倍数最优,这样

(

x

,

a

i

(

x

)

)

=

=

x

(x,a_i(x的倍数))==x

(x,ai(x))==x,否则的话

(

x

,

a

i

(

x

)

)

=

=

d

(

x

)

(x,a_i(不是x的倍数))==d(x的因数)

(x,ai(x))==d(x),所以先放

x

x

x的倍数贡献最大。放完

x

x

x的倍数以后再放别的就会让

g

c

d

gcd

gcd减少,设接下来放完的

g

c

d

=

=

y

gcd==y

gcd==y,那么

y

x

y|x

yx,发现好像有转移关系。

f

[

x

]

g

c

d

x

f[x];最开始gcd位x的满足题意的最大值

f[x]gcdx,一开始为

x

x

x放完倍数再放就会使

g

c

d

gcd

gcd变成

x

x

x的一个因数

y

y

y,看一下

f

[

x

]

f

[

y

]

f[x]和f[y]

f[x]f[y]是否有递推式。

c

n

t

[

i

]

i

cnt[i]:有多少个i的倍数

cnt[i]i,因为

y

x

y|x

yx所以

c

n

t

[

x

]

c

n

t

[

y

]

cnt[x]in cnt[y]

cnt[x]cnt[y]

f

[

y

]

f[y]

f[y]的最优解的形式为

y

+

y

(

c

n

t

[

y

]

x

x

)

+

x

+

x

(

c

n

t

[

x

]

)

+

y

+

y

(

c

n

t

[

y

]

c

n

t

[

x

]

)

+

y+y的倍数(cnt[y]个,包含x和x的倍数)+其它to x+x的倍数(cnt[x]个)+y+y的倍数(cnt[y]-cnt[x]个)+其他

y+y(cnt[y]xx)+x+x(cnt[x])+y+y(cnt[y]cnt[x])+。因此

f

[

x

]

=

f

[

y

]

+

(

x

y

)

×

c

n

t

[

x

]

f[x]=f[y]+(x-y)times cnt[x]

f[x]=f[y]+(xy)×cnt[x],即原来跟在

y

y

y后面

g

c

d

gcd

gcd

y

y

y的移到前面

g

c

d

gcd

gcd可以多

y

x

y-x

yx,一共有

c

n

t

[

x

]

cnt[x]

cnt[x]个。

状态表示:

f

[

i

]

:

g

c

d

i

s

u

m

f[i]:gcd以i开头的最大sum

f[i]:gcdisum

状态转移:

f

[

i

]

=

m

a

x

(

f

[

j

]

+

(

i

j

)

×

c

n

t

[

i

]

 

j

i

)

f[i]=max(f[j]+(i-j)times cnt[i] |j|i)

f[i]=max(f[j]+(ij)×cnt[i] ji)

每个数的倍数可以读入的时候直接调和级数统计大概

O

(

n

l

o

g

m

)

O(nlogm)

O(nlogm),转移可以直接暴力枚举值域调和级数向它倍数转移复杂度

O

(

m

l

o

g

m

)

O(mlogm)

O(mlogm)可以卡过。

Code

#include <iostream>
#include <algorithm>
#include <cstring>
#include <cstdio>
#include <set>
#include <queue>
#include <vector>
#include <map>
#include <bitset>
#include <unordered_map>
#include <cmath> 
#include <stack>
#include <iomanip>
#include <deque> 
#include <sstream>
#define x first
#define y second
#define debug(x) cout<<#x<<":"<<x<<endl;
using namespace std;
typedef long double ld;
typedef long long LL;
typedef pair<int, int> PII;
typedef pair<double, double> PDD;
typedef unsigned long long ULL;
const int N = 5e6 + 10, M = 2 * N, INF = 0x3f3f3f3f, mod = 1e9 + 7;
const double eps = 1e-8, pi = acos(-1), inf = 1e20;
#define tpyeinput int
inline char nc() {static char buf[1000000],*p1=buf,*p2=buf;return p1==p2&&(p2=(p1=buf)+fread(buf,1,1000000,stdin),p1==p2)?EOF:*p1++;}
inline void read(tpyeinput &sum) {char ch=nc();sum=0;while(!(ch>='0'&&ch<='9')) ch=nc();while(ch>='0'&&ch<='9') sum=(sum<<3)+(sum<<1)+(ch-48),ch=nc();}
int dx[] = {-1, 0, 1, 0}, dy[] = {0, 1, 0, -1};
int h[N], e[M], ne[M], w[M], idx;
void add(int a, int b, int v = 0) {
	e[idx] = b, w[idx] = v, ne[idx] = h[a], h[a] = idx ++;
}
int n, m, k;
LL cnt[N];
LL f[N];
LL res;
int main() {
	ios::sync_with_stdio(false), cin.tie(0);
	cin >> n;
	for (int i = 0; i < n; i ++) {
		int x; cin >> x;
		cnt[x] ++;
	}
	
	for (int i = 1; i <= N; i ++)
		for (int j = i + i; j <= N; j += i)
			cnt[i] += cnt[j];
			
	f[1] = n;	
	for (int i = 1; i <= N; i ++) {
    res = max(res, f[i]);
    for (int j = i + i; j <= N; j += i)
			f[j] = max(f[j], f[i] + (j - i) * cnt[j]);
  }

  cout << res << endl;
	return 0;
}

D2

[Link](Problem - D2 - Codeforces)

题意

不变

数据范围

1

n

1

0

5

1le nle 10^5

1n105

1

m

=

m

a

x

(

a

i

)

2

×

1

0

7

1le m=max(a_i) le 2times10^7

1m=max(ai)2×107,时限

4

s

4s

4s

思路

延续上次思路

O

(

m

l

o

g

m

)

O(mlogm)

O(mlogm),铁

T

T

T

考虑优化,对于统计每个数的倍数我们可以用试除法

O

(

n

n

)

O(nsqrt n)

O(nn

)来枚举每个数的约数来统计。

对于我们的状态转移,我们的做法是每个数都往他的倍数转移,发现每个数往它的素数倍转移时最优的。

证明

设有

i

i

i

j

=

x

i

j=xi

j=xi

x

x不是素数

x,那么

x

x

=

k

×

x

2

x必可以拆成x=k(素数)times x_2

xx=k×x2

i

i

i

j

j

j有两种转移方式 :

 1. i

  j

  :

  f

  [

  j

  ]

  =

  f

  [

  i

  ]

  +

  (

  j

  i

  )

  ×

  c

  n

  t

  [

  j

  ]

  ito j :f[j]=f[i]+(j-i)times cnt[j]

  ij:f[j]=f[i]+(ji)×cnt[j]

 2. i

  k

  j

  f

  [

  j

  ]

  =

  f

  [

  i

  ]

  +

  (

  k

  i

  )

  ×

  c

  n

  t

  [

  k

  ]

  +

  (

  j

  k

  )

  ×

  c

  n

  t

  [

  j

  ]

  ito k to j:f[j]=f[i]+(k-i)times cnt[k]+(j-k)times cnt[j]

  ikjf[j]=f[i]+(ki)×cnt[k]+(jk)×cnt[j]

  =

  f

  [

  i

  ]

  +

  j

  c

  n

  t

  [

  j

  ]

  i

  c

  n

  t

  [

  k

  ]

  +

  k

  c

  n

  t

  [

  k

  ]

  k

  c

  n

  t

  [

  j

  ]

  +

  i

  c

  n

  t

  [

  j

  ]

  i

  c

  n

  t

  [

  j

  ]

  =f[i]+jcnt[j]-icnt[k]+kcnt[k]-kcnt[j]+icnt[j]-icnt[j]

  =f[i]+jcnt[j]icnt[k]+kcnt[k]kcnt[j]+icnt[j]icnt[j]

  =

  f

  [

  i

  ]

  +

  (

  j

  i

  )

  ×

  c

  n

  t

  [

  j

  ]

  +

  (

  i

  k

  )

  ×

  (

  c

  n

  t

  [

  j

  ]

  c

  n

  t

  [

  k

  ]

  )

  =f[i]+(j-i)times cnt[j]+(i-k)times (cnt[j]-cnt[k])

  =f[i]+(ji)×cnt[j]+(ik)×(cnt[j]cnt[k])

  因为

  c

  n

  t

  [

  j

  ]

  c

  n

  t

  [

  k

  ]

  ,

  k

  i

  cnt[j]ge cnt[k],kge i

  cnt[j]cnt[k],ki 所以第一种转移没有用,一次我们只需要枚举每个数的素数和倍即可。

玄学复杂度

O

(

C

l

o

g

l

o

g

c

)

O(Cloglogc)

O(Cloglogc)

Code

#include <iostream>
#include <algorithm>
#include <cstring>
#include <cstdio>
#include <set>
#include <queue>
#include <vector>
#include <map>
#include <bitset>
#include <unordered_map>
#include <cmath> 
#include <stack>
#include <iomanip>
#include <deque> 
#include <sstream>
#define x first
#define y second
#define debug(x) cout<<#x<<":"<<x<<endl;
using namespace std;
typedef long double ld;
typedef long long LL;
typedef pair<int, int> PII;
typedef pair<double, double> PDD;
typedef unsigned long long ULL;
const int N = 2e7 + 1, M = 2 * N, INF = 0x3f3f3f3f, mod = 1e9 + 7;
const double eps = 1e-8, pi = acos(-1), inf = 1e20;
#define tpyeinput int
inline char nc() {static char buf[1000000],*p1=buf,*p2=buf;return p1==p2&&(p2=(p1=buf)+fread(buf,1,1000000,stdin),p1==p2)?EOF:*p1++;}
inline void read(tpyeinput &sum) {char ch=nc();sum=0;while(!(ch>='0'&&ch<='9')) ch=nc();while(ch>='0'&&ch<='9') sum=(sum<<3)+(sum<<1)+(ch-48),ch=nc();}

int n, m, k;
LL cnt[N];
LL f[N];
int primes[N], idx;
bool st[N];
void get_primes(int n) {
	for (int i = 2; i <= n; i ++) {
		if (!st[i]) primes[idx ++] = i;
		for (int j = 0; primes[j] <= n / i; j ++) {
			st[primes[j]*i] = true;
			if (i % primes[j] == 0) break;
		}
	}
}
int main() {
	get_primes(N - 1);
	scanf("%d", &n);
	for (int i = 0; i < n; i ++) {
		int x; scanf("%d", &x);
		for (int j = 1; j * j <= x; j ++)
			if (x % j == 0) {
				cnt[j] ++;
				if (j != x / j) cnt[x/j] ++;
			}
	}
			
	f[1] = n;	
	LL res = 0;
	for (int i = 1; i < N; i ++) {
		res = max(res, f[i]);
		for (int j = 0; j < idx && primes[j] * i < N; j ++) {
			int p = primes[j];
			f[i * p] = max(f[i * p], f[i] + (p * i - i) * cnt[p * i]);
		}
	}
	
	printf("%lldn", res);
	return 0;
}

本图文内容来源于网友网络收集整理提供,作为学习参考使用,版权属于原作者。
THE END
分享
二维码
< <上一篇

)">
下一篇>>