C语言案例程序集

一、程序控制结构

1、输出斐波拉契数

 • 源代码
#include "stdio.h"

int main()
{
	int i, a, b, c, f[40];

	printf("方法一:利用简单变量进行迭代n");
	a = 1;
	b = 1;
	printf("%-8d %-8d ", a, b);

	for (i = 3; i <= 40; i++)
	{
		c = a + b;
		printf("%-8d ", c);
		a = b;
		b = c;
		if (i % 5 == 0)
			printf("n");
	}

	printf("nn方法二:利用一维数组进行递推n");

	f[0] = 1;
	f[1] = 1;
	for (i = 2; i < 40; i++)
	{
		f[i] = f[i - 1] + f[i - 2];
	}

	for (i = 0; i < 40; i++)
	{
		printf("%-8d", f[i]);
		if ((i + 1) % 5 == 0)
			printf("n");
	}
	return 0;
}
 • 运行结果
  在这里插入图片描述

2、打印杨辉三角形

 • 源代码
#include "stdio.h"
int main()
{
	int i, j, k, m[14][14];

	for (i = 0; i < 14; i++)
	{
		for (j = 0; j < 15; j++)
		{
			m[i][j] = 1;
		}
	}

	for (i = 2; i < 14; i++)
	{
		for (j = 1; j < i; j++)
		{
			m[i][j] = m[i - 1][j - 1] + m[i - 1][j];
		}
	}

	for (i = 0; i < 14; i++)
	{
		for (k = 1; k < 40 - 3 * i; k++)
		{
			printf(" ");
		}

		for (j = 0; j <= i; j++)
		{
			printf("%-5d ", m[i][j]);
		}
		printf("n");
	}
	return 0;
}
 • 运行结果
  在这里插入图片描述

3、打印乘法九九表

 • 源代码
#include <stdio.h>

int main()
{
	int i, j;

	for (i = 1; i <= 9; i++)
	{
		for (j = 1; j <= i; j++)
		{
			printf("%d×%d=%-2d ", i, j, i * j);
		}
		printf("n");
	}
}
 • 运行结果
  在这里插入图片描述

4、百钱买百鸡问题

 • 源代码
#include "stdio.h"
int main()
{

	int cock, hen, chick, count = 0;

	for (cock = 0; cock <= 20; cock++)
	{
		for (hen = 0; hen <= 34; hen++)
		{
			for (chick = 0; chick <= 100; chick++)
			{
				if (cock + hen + chick == 100 &&
					cock * 5 + hen * 3 + chick / 3.0 == 100)
				{
					count++;
					printf("cock = %-2d, hen = %-2d, chick = %-2d n", cock, hen, chick);
				}
			}
		}
	}
	printf("百钱买百鸡购买方案数:%dn", count);
}
 • 运行结果
  在这里插入图片描述
本图文内容来源于网友网络收集整理提供,作为学习参考使用,版权属于原作者。
THE END
分享
二维码
< <上一篇
下一篇>>