LeetCode每日一刷 — 手撕单链表习题(2)

目录

1、链表的回文结构

2、相交链表

3、复制带随机指针的链表


1、链表的回文结构

 • 链接直达:

链表的回文结构

 • 题目:

 •  思路:

找中间节点再逆置,此法非常巧妙,找中间节点和逆置这两块内容在上一份博文中已经详细讲解过,这里不多赘述,这样做的原因是执行上述操作后遍历原头节点和逆置后新头节点,判断值是否相等,若遍历后都相等则返回true,反之false。

 •  代码如下:
class PalindromeList {
public:
//第一步:找到中间节点
  struct ListNode* middleNode(struct ListNode* head) {
    struct ListNode* slow = head;
    struct ListNode* fast = head;
    while (fast && fast->next)
    {
      slow = slow->next;
      fast = fast->next->next;
    }
    return slow;
  }
//第二部:逆置从中间节点开始往后的数据,并返回新的头节点
  struct ListNode* reverseList(struct ListNode* head) {
    if (head == NULL)
    {
      return NULL;
    }
    struct ListNode* n1 = head;
    struct ListNode* n2 = head->next;
    struct ListNode* n3 = NULL;
    while (n1)
    {
      n1->next = n3;
      n3 = n1;
      n1 = n2;
      if (n2)
      {
        n2 = n2->next;
      }
    }
    return n3;
  }

  bool chkPalindrome(ListNode* A) {
    // write code here
    struct ListNode* mid = middleNode(A);
    struct ListNode* rHead = reverseList(mid);
    while (A && rHead)
    {
      if (A->val == rHead->val)
      {
        A = A->next;
        rHead = rHead->next;
      }
      else
      {
        return false;
      }
    }
    return true;
  }
};

2、相交链表

 • 链接直达:

相交链表

 • 题目:

 • 思路: 

法一:A链表的每个元素跟B链表依次比较,如果有相等,就是相交,第一个相等的就是交点。

此法的时间复杂度是O(M*N),此法的优势就是在判断好是否相交后直接把相交的节点求出来了,注意:在比较的时候不能拿值去比较,要拿地址去比较。此法的缺陷就是效率相对较低,可以再进行改进。

法二:遍历原链表 + 快慢指针

先判断两个链表是否相交

依次遍历两个链表到尾,看两个尾节点地址是否相同,若相同则一定相交。此时的时间复杂度就是O(M+N),相较于法一可是优化了太多。

再找出第一个交点

执行完上一步知道了链表相交,接下来就要求交点了,先求出两个链表的长度La,Lb。再定义连个指针分别指向两个链表的头,让长度较长的链表指针先走 | La-Lb | 步,再让两个链表指针一起走,若发现地址存在相同,那么就停止,此时找到交点。这种情况的时间复杂度同样是O(M+N)。

 • 代码如下:
struct ListNode* getIntersectionNode(struct ListNode* headA, struct ListNode* headB) {
  int lenA = 0;
  int lenB = 0;
  struct ListNode* cur1 = headA;
  struct ListNode* cur2 = headB;
  //1、判断是否相交
  while (cur1->next)
  {
    cur1 = cur1->next;
    lenA++;
  }
  while (cur2->next)
  {
    cur2 = cur2->next;
    lenB++;
  }
  //若相交,进入if判断
  if (cur1 == cur2)
  {
    struct ListNode* shortList = headA, * longList = headB;
    if (lenA > lenB)
    {
      longList = headA;
      shortList = headB;
    }
    int num = abs(lenA - lenB);
    //让长的链表先走差距步
    while (num--)
    {
      longList = longList->next;
    }
    while (shortList && longList)
    {
      if (shortList == longList)
      {
        return shortList;
      }
      //此时两链表一起走
      else
      {
        shortList = shortList->next;
        longList = longList->next;
      }

    }
  }
  //若不相交,则直接返回空
  return NULL;
}

3、复制带随机指针的链表

 • 链接直达:

复制带随机指针的链表

 • 题目:

 •  思路:

法一:直接复制(malloc)+ 找相对距离

定义一个指针cur指向原链表第一个元素,cur指向第一个值为7,再malloc出一个7来,cur往后走,继续malloc,再尾插,以此遍历下去。新的链表复制出来了,关键在于如何处理新链表的random指针,这里可以采用找相对距离的方法,找原链表random指向第几个,那么新链表对应指向第几个。但是这个方法过于复杂,时间复杂度达到了O(N^2)。不是太推荐

法二:

首先,把拷贝节点链接在原节点后面

struct Node* cur = head;
//1、拷贝节点链接在原节点后面
while (cur)
{
  struct Node* copy = (struct Node*)malloc(sizeof(struct Node));
  copy->val = cur->val;
  copy->next = cur->next;
  cur->next = copy;
  cur = cur->next->next;
}

接着,链接拷贝节点的random在原节点random后面

比如我们拷贝出来的13这个数字,拷贝的13的random就是原头13的random的next 。因为在原链表中,13的random指向7,现在想让拷贝出来的13的random指向拷贝出来的7。原链表中,7的next指向拷贝出的7,综上:拷贝的13的random就是原头13的random的next 。以此类推。

//2、更新拷贝节点的random
cur = head;
while (cur)
{
  struct Node* copy = cur->next;
  if (cur->random == NULL)
  {
    copy->random = NULL;
  }
  else
  {
    copy->random = cur->random->next;
  }
  cur = cur->next->next;
}

 最后,恢复原链表,把拷贝链表链接在一起

//3、拷贝节点剪下来,链接到一起
cur = head;
struct Node* copyTail = NULL;
struct Node* copyHead = NULL;
while (cur)
{
  struct Node* copy = cur->next;
  struct Node* next = copy->next;
  cur->next = next;
  if (copyTail == NULL)
  {
    copyHead = copyTail = copy;
  }
  else
  {
    copyTail->next = copy;
    copyTail = copyTail->next;
  }
  cur = next;
}
return copyHead;
}
 • 总代码如下:
struct Node* copyRandomList(struct Node* head) {
  struct Node* cur = head;
  //1、拷贝节点链接在原节点后面
  while (cur)
  {
    struct Node* copy = (struct Node*)malloc(sizeof(struct Node));
    copy->val = cur->val;
    copy->next = cur->next;
    cur->next = copy;
    cur = cur->next->next;
  }
  //2、更新拷贝节点的random
  cur = head;
  while (cur)
  {
    struct Node* copy = cur->next;
    if (cur->random == NULL)
    {
      copy->random = NULL;
    }
    else
    {
      copy->random = cur->random->next;
    }
    cur = cur->next->next;
  }
  //3、拷贝节点剪下来,链接到一起
  cur = head;
  struct Node* copyTail = NULL;
  struct Node* copyHead = NULL;
  while (cur)
  {
    struct Node* copy = cur->next;
    struct Node* next = copy->next;
    cur->next = next;
    if (copyTail == NULL)
    {
      copyHead = copyTail = copy;
    }
    else
    {
      copyTail->next = copy;
      copyTail = copyTail->next;
    }
    cur = next;
  }
  return copyHead;
}
本图文内容来源于网友网络收集整理提供,作为学习参考使用,版权属于原作者。
THE END
分享
二维码
< <上一篇
下一篇>>