PyTorch nn.RNN 参数全解析

一、简介

torch.nn.RNN 用于构建循环层,其中的计算规则如下:

h

t

=

tanh

(

W

i

h

x

t

+

b

i

h

+

W

h

h

h

t

1

+

b

h

h

)

(1)

boldsymbol{h}_{t}=tanh({bf W}_{ih}boldsymbol{x}_t+boldsymbol{b}_{ih}+{bf W}_{hh}boldsymbol{h}_{t-1}+boldsymbol{b}_{hh}) tag{1}

ht=tanh(Wihxt+bih+Whhht1+bhh)(1)

其中

h

t

boldsymbol{h}_{t}

ht

t

t

t 时刻的隐层状态,

x

t

boldsymbol{x}_{t}

xt

t

t

t 时刻的输入。下标

i

i

i

i

n

p

u

t

input

input 的简写,下标

h

h

h

h

i

d

d

e

n

hidden

hidden 的简写。

W

,

b

{bf W},boldsymbol{b}

W,b 分别是权重和偏置。

二、前置知识

先回顾一下普通的神经网络,我们在训练它的过程中通常会投喂一小批量的数据。不妨设

batch_size

=

N

text{batch_size}=N

batch_size=N,则投喂的数据的形式为:

X

=

[

x

1

T

x

N

T

]

N

×

d

{bf X}= begin{bmatrix} boldsymbol{x}_1^{text T} \ vdots \ boldsymbol{x}_N^{text T} end{bmatrix}_{Ntimes d}

X=x1TxNTN×d

其中

x

i

=

(

x

i

1

,

x

i

2

,


,

x

i

d

)

T

boldsymbol{x}_i=(x_{i1},x_{i2},cdots,x_{id})^{text T}

xi=(xi1,xi2,,xid)T 为特征向量,维数为

d

d

d

在处理序列问题中,我们会将词元转化成对应的特征向量。例如在处理一个英文句子时,我们通常会通过某种手段将每个单词转化为合适的特征向量。设序列(句子)长度为

L

L

L,于是在此情景下,一个句子可以表示为:

seq

i

=

[

x

i

1

T

x

i

L

T

]

L

×

d

text{seq}_i= begin{bmatrix} boldsymbol{x}_{i1}^{text T} \ vdots \ boldsymbol{x}_{iL}^{text T} end{bmatrix}_{Ltimes d}

seqi=xi1TxiLTL×d

其中的每个

x

i

j

,
  

j

=

1

,


,

L

boldsymbol{x}_{ij},;j=1,cdots, L

xij,j=1,,L 都对应了句子

seq

i

text{seq}_i

seqi 中的一个单词。在上述约定下,我们

t

t

t 时刻投喂给RNN的数据为:

X

t

=

[

x

1

t

T

x

N

t

T

]

N

×

d

(2)

{bf X}_t= begin{bmatrix} boldsymbol{x}_{1t}^{text T} \ vdots \ boldsymbol{x}_{Nt}^{text T} end{bmatrix}_{Ntimes d}tag{2}

Xt=x1tTxNtTN×d(2)

从而

(

1

)

(1)

(1) 式改写为

H

t

=

tanh

(

X

t

W

i

h

+

b

i

h

+

H

t

1

W

h

h

+

b

h

h

)

(3)

{bf H}_t=tanh({bf X}_t{bf W}_{ih}+boldsymbol{b}_{ih}+{bf H}_{t-1}{bf W}_{hh}+boldsymbol{b}_{hh})tag{3}

Ht=tanh(XtWih+bih+Ht1Whh+bhh)(3)

其中

H

t

,

H

t

1

{bf H}_t,{bf H}_{t-1}

Ht,Ht1 的形状为

N

×

h

Ntimes h

N×h

W

i

h

{bf W}_{ih}

Wih 的形状为

d

×

h

dtimes h

d×h

W

h

h

{bf W}_{hh}

Whh 的形状为

h

×

h

htimes h

h×h

b

i

h

,

b

h

h

boldsymbol{b}_{ih},boldsymbol{b}_{hh}

bih,bhh 的形状为

1

×

h

1times h

1×h,求和时利用广播机制。

nn.RNN 中,我们是一次性将所有时刻的数据全部投喂进去,数据形式为:

X

=

[

seq

1

,

seq

2

,


,

seq

N

]

N

×

L

×

d

or

X

=

[

X

1

,

X

2

,


,

X

L

]

L

×

N

×

d

{bf X}=[text{seq}_1,text{seq}_2,cdots,text{seq}_N]_{Ntimes Ltimes d}quadtext{or}quad {bf X}=[{bf X}_1,{bf X}_2,cdots,{bf X}_L]_{Ltimes Ntimes d}

X=[seq1,seq2,,seqN]N×L×dorX=[X1,X2,,XL]L×N×d

其中左边代表 batch_first=True 的情形,右边代表 batch_first=False 的情形。

注意: 在一个 batch 中,所有 sequence 的长度要保持相同,即

L

L

L 需一致。

三、解析

3.1 所有参数

在这里插入图片描述

有了前置知识后,我们就能很方便的解释这些参数了。

 • input_size:即

  d

  d

  d

 • hidden_size:即

  h

  h

  h

 • num_layers:即RNN的层数。默认是

  1

  1

  1 层。该参数大于

  1

  1

  1 时,会形成 Stacked RNN,又称多层RNN或深度RNN;

 • nonlinearity:即非线性激活函数。可以选择 tanhrelu,默认是 tanh
 • bias:即偏置。默认启用,可以选择关闭;
 • batch_first:即是否选择让 batch_size 作为输入的形状中的第一个参数。当 batch_first=True 时,输入应具有

  N

  ×

  L

  ×

  d

  Ntimes Ltimes d

  N×L×d 这样的形状,否则应具有

  L

  ×

  N

  ×

  d

  Ltimes Ntimes d

  L×N×d 这样的形状。默认是 False

 • dropout:即是否启用 dropout。如要启用,则应设置 dropout 的概率,此时除最后一层外,RNN的每一层后面都会加上一个dropout层。默认是

  0

  0

  0,即不启用;

 • bidirectional:即是否启用双向RNN,默认关闭。

3.2 输入参数

在这里插入图片描述
这里我们只考虑有 batch 的情况。

batch_first=True 时,输入 input 应具有形状

N

×

L

×

d

Ntimes Ltimes d

N×L×d,否则应具有形状

L

×

N

×

d

Ltimes Ntimes d

L×N×d

h_0 为初始时刻的隐状态。当RNN为单向RNN时,h_0 的形状应为

num_layers

×

N

×

h

text{num_layers}times Ntimes h

num_layers×N×h;当RNN为双向RNN时,h_0 的形状应为

(

2

num_layers

)

×

N

×

h

(2cdot text{num_layers})times Ntimes h

(2num_layers)×N×h。如不提供该参数的值,则默认为全0张量。

3.3 输出参数

在这里插入图片描述

这里我们只考虑有 batch 的情况。

当RNN为单向RNN时:若 batch_first=True,输出 output 具有形状

N

×

L

×

h

Ntimes Ltimes h

N×L×h,否则具有形状

L

×

N

×

h

Ltimes Ntimes h

L×N×h。当 batch_first=False 时,output[t, :, :] 代表时刻

t

t

t 时,RNN最后一层(之所以用最后一层这个术语是因为有可能出现Stacked RNN情形)的输出

h

t

boldsymbol{h}_t

hth_n 代表最终的隐状态,形状为

num_layers

×

N

×

h

text{num_layers}times Ntimes h

num_layers×N×h

当RNN为双向RNN时:若 batch_first=True,输出 output 具有形状

N

×

L

×

2

h

Ntimes Ltimes 2h

N×L×2h,否则具有形状

L

×

N

×

2

h

Ltimes Ntimes 2h

L×N×2hh_n 的形状为

(

2

num_layers

)

×

N

×

h

(2cdot text{num_layers})times Ntimes h

(2num_layers)×N×h

事实上,对于单向RNN,有

output

=

[

H

1

,

H

2

,


,

H

L

]

L

×

N

×

h

,

h_n

=

[

H

L

]

1

×

N

×

h

text{output}=[{bf H}_1,{bf H}_2,cdots,{bf H}_L]_{Ltimes Ntimes h},quad text{h_n}=[{bf H}_L]_{1times Ntimes h}

output=[H1,H2,,HL]L×N×h,h_n=[HL]1×N×h

四、通过例子来进一步理解 nn.RNN

以单隐层单向RNN为例(接下来的例子都默认 batch_first=False)。

假设有一个英文句子:He ate an apple.,忽略 . 并设置词元为单词(word)时,该序列的长度为

4

4

4。简便起见,我们假设每个词元都对应了一个

6

6

6 维的特征向量,则上述的序列可写成:

import torch
import torch.nn as nn

torch.manual_seed(42)
seq = torch.randn(4, 6) # 只是为了举例
print(seq)
# tensor([[ 1.9269, 1.4873, 0.9007, -2.1055, 0.6784, -1.2345],
#     [-0.0431, -1.6047, 0.3559, -0.6866, -0.4934, 0.2415],
#     [-1.1109, 0.0915, -2.3169, -0.2168, -0.3097, -0.3957],
#     [ 0.8034, -0.6216, -0.5920, -0.0631, -0.8286, 0.3309]])

将这个句子视为一个 batch,即(注意形状为

L

×

N

×

d

Ltimes Ntimes d

L×N×d):

inputs = seq.unsqueeze(1)
print(inputs)
# tensor([[[ 1.9269, 1.4873, 0.9007, -2.1055, 0.6784, -1.2345]],
#     [[-0.0431, -1.6047, 0.3559, -0.6866, -0.4934, 0.2415]],
#     [[-1.1109, 0.0915, -2.3169, -0.2168, -0.3097, -0.3957]],
#     [[ 0.8034, -0.6216, -0.5920, -0.0631, -0.8286, 0.3309]]])
print(inputs.shape)
# torch.Size([4, 1, 6])

有了 inputs,我们还需要初始化隐状态 h_0,不妨设

h

=

3

h=3

h=3

h_0 = torch.randn(1, 1, 3)
print(h_0)
# tensor([[[ 1.3525, 0.6863, -0.3278]]])

接下来创建RNN层,事实上只需要输入 input_sizehidden_size 即可:

rnn = nn.RNN(6, 3)

观察输出:

outputs, h_n = rnn(inputs, h_0)
print(outputs)
# tensor([[[-0.5428, 0.9207, 0.7060]],
#     [[-0.2245, 0.2461, -0.4578]],
#     [[ 0.5950, -0.3390, -0.4598]],
#     [[ 0.9281, -0.7660, 0.5954]]], grad_fn=<StackBackward0>)
print(h_n)
# tensor([[[ 0.9281, -0.7660, 0.5954]]], grad_fn=<StackBackward0>)

五、从零开始手写一个单隐层单向RNN

首先写好框架:

class RNN(nn.Module):

  def __init__(self, input_size, hidden_size):
    super().__init__()
    pass

  def forward(self, inputs, h_0):
    pass

我们的计算遵循

(

3

)

(3)

(3) 式,即:

H

t

=

tanh

(

X

t

W

i

h

+

b

i

h

+

H

t

1

W

h

h

+

b

h

h

)

{bf H}_t=tanh({bf X}_t{bf W}_{ih}+boldsymbol{b}_{ih}+{bf H}_{t-1}{bf W}_{hh}+boldsymbol{b}_{hh})

Ht=tanh(XtWih+bih+Ht1Whh+bhh)

class RNN(nn.Module):

  def __init__(self, input_size, hidden_size):
    super().__init__()
    self.W_ih = torch.randn(input_size, hidden_size)
    self.W_hh = torch.randn(hidden_size, hidden_size)
    self.b_ih = torch.randn(1, hidden_size)
    self.b_hh = torch.randn(1, hidden_size)

  def forward(self, inputs, h_0):
    L, N, d = inputs.shape # 分别对应序列长度、批量大小和特征维度
    H = h_0[0] # 因为h_0的形状为(1,N,h),我们需要使用(N,h)去计算
    outputs = [] # 用来存储h_1,h_2,...,h_L
    for t in range(L):
      X_t = inputs[t]
      H = torch.tanh(X_t @ self.W_ih + self.b_ih + H @ self.W_hh + self.b_hh)
      outputs.append(H)
    h_n = outputs[-1].unsqueeze(0) # h_n实际上就是h_L,但此时的形状为(N,h)
    outputs = torch.cat(outputs, 0).unsqueeze(1)
    return outputs, h_n

为了检验我们的RNN是正确的,我们需要使用相同的输入来验证我们的输出是否与之前的一致。

torch.manual_seed(42)
seq = torch.randn(4, 6)
inputs = seq.unsqueeze(1)
h_0 = torch.randn(1, 1, 3)

# 保持RNN内部参数:权重和偏置一致
rnn = nn.RNN(6, 3)
params = [param.data.T for param in rnn.parameters()]
my_rnn = RNN(6, 3)
my_rnn.W_ih = params[0]
my_rnn.W_hh = params[1]
my_rnn.b_ih[0] = params[2]
my_rnn.b_hh[0] = params[3]

outputs, h_n = my_rnn(inputs, h_0)
print(outputs)
# tensor([[[-0.5428, 0.9207, 0.7060]],
#     [[-0.2245, 0.2461, -0.4578]],
#     [[ 0.5950, -0.3390, -0.4598]],
#     [[ 0.9281, -0.7660, 0.5954]]])
print(h_n)
# tensor([[[ 0.9281, -0.7660, 0.5954]]])

可以看出结果与之前的一致,这说明我们构造的RNN是正确的。

最后

博主才疏学浅,如有错误请在评论区指出,感谢!

本图文内容来源于网友网络收集整理提供,作为学习参考使用,版权属于原作者。
THE END
分享
二维码
< <上一篇
下一篇>>