Java学习中遇到的中文乱码问题的整理和解决方法

目录

前言

1. 学习SpringMVC框架的时候遇到的中文乱码(一)

 2. 学习SpringMVC框架的时候遇到的中文乱码(二)

 3. 学习Servlet的时候可能会遇到的中文乱码(一)

 4. 学习Servlet的时候可能会遇到的中文乱码(二)


前言

在我们学习Java的过程中,我们随着学习的内容越来越多,我们遇到的问题也越来越多,最常见的问题就是中文乱码的问题,那么当遇到中文乱码的时候,什么也看不懂,不知道该怎么办。因此我整理了我在Java学习的过程中遇到的中文乱码问题,希望能给你一点点帮助。

1. 学习SpringMVC框架的时候遇到的中文乱码(一)

 2. 学习SpringMVC框架的时候遇到的中文乱码(二)

当我们在类上是用了@Controller,且该类里面的方法的返回值为String(数据)的时候,可能会出现中文乱码。

 3. 学习Servlet的时候可能会遇到的中文乱码(一)

 4. 学习Servlet的时候可能会遇到的中文乱码(二)

补充:

我这里只是整理我笔记中记录的中文乱码问题, 后面学习再遇到其他中文乱码的问题,我会来这里继续补充。!!注意!!

老规矩,下面将展示我每天必背诵的一首诗,你不信,我也不信。如果你不喜欢,可以一个字都不看。

小石潭记

                                                                                                        唐 柳宗元

从小丘西行百二十步,隔篁竹,闻水声,如鸣珮环,心乐之。伐竹取道,下见小潭,水尤清冽。全石以为底,近岸,卷石底以出,为坻,为屿,为嵁,为岩。青树翠蔓,蒙络摇缀,参差披拂。

潭中鱼可百许头,皆若空游无所依,日光下澈,影布石上。佁然不动,俶尔远逝,往来翕忽,似与游者相乐。

潭西南而望,斗折蛇行,明灭可见。其岸势犬牙差互,不可知其源。

坐潭上,四面竹树环合,寂寥无人,凄神寒骨,悄怆幽邃。以其境过清,不可久居,乃记之而去。

同游者:吴武陵,龚古,余弟宗玄。隶而从者,崔氏二小生:曰恕己,曰奉壹。

从小丘西行百二十步,隔篁竹,闻水声,如鸣珮环,心乐之。伐竹取道,下见小潭,水尤清冽。全石以为底,近岸,卷石底以出,为坻,为屿,为嵁,为岩。青树翠蔓,蒙络摇缀,参差披拂。

潭中鱼可百许头,皆若空游无所依,日光下澈,影布石上。佁然不动,俶尔远逝,往来翕忽,似与游者相乐。

潭西南而望,斗折蛇行,明灭可见。其岸势犬牙差互,不可知其源。

坐潭上,四面竹树环合,寂寥无人,凄神寒骨,悄怆幽邃。以其境过清,不可久居,乃记之而去。

同游者:吴武陵,龚古,余弟宗玄。隶而从者,崔氏二小生:曰恕己,曰奉壹。

本图文内容来源于网友网络收集整理提供,作为学习参考使用,版权属于原作者。
THE END
分享
二维码

)">
< <上一篇

)">
下一篇>>