ChatGPT套壳网站(ChatGPT镜像网站)汇总-持续更新

如何在国内使用ChatGPT?
本文将给出多个无需注册,无需登录,无需梯子,即可在国内使用ChatGPT的套壳网站,也称为镜像网站。

  • 👍 可直接使用
  • ✈️ 需要梯子
  • 🔑 需要注册使用
  • 😭 需要付费使用
网址 直接使用 需要梯子 需要注册 需要付费
https://2dog.51mskd.com/chat 👍
https://94gpt.com/ ✈️
https://ai-toolbox.codefuture.top/ ✈️
https://ai117.com/ ✈️
https://ai.ls/ ✈️
https://ai.usesless.com/ 👍
https://ai.yiios.com/ 👍
https://chat.51buygpt.com/ ✈️
https://chat.68686.ltd/ 👍
https://chat.aidutu.cn/ 👍
https://chat.alpaca-bi.com/ 🔑
https://chat.eaten.fun/ 🔑
https://chat.geekr.dev/ ✈️
https://chat.gpt.wf/ ✈️
https://chat.gptchinese.org/ 👍
https://chat.gptplus.one/
https://chat.h7ml.cn/ ✈️
https://chat.paoying.net/ ✈️
https://chat.qingting.work 👍
https://chat.theb.ai/ ✈️
https://chat.wobcw.com/
https://chat.wuguokai.cn/#/chat/
https://chat.wxredcover.cn/ 👍
https://chat.yqcloud.top/ ✈️
https://chat12.yqcloud.top/
https://chat2.zhuleixx.top/ 👍
https://chat4.aichatos.com/ 👍
https://chat9.yqcloud.top/ ✈️
https://chatbot.theb.ai/ ✈️
https://chatforai.com/ ✈️
https://chatgpt.ddiu.io/ ✈️
https://chatgpt.poshist.cn/ ✈️
https://chatgpt.tool00.com/
https://chatgpt-flutter.h7ml.cn/ ✈️
https://chilloutai.com/ ✈️
https://desk.im ✈️
http://easyai.one/chatt 🔑
https://freechatgpt.chat/ ✈️
https://freechatgpt.lol/ ✈️
https://freegpt.cc/ ✈️
https://gpt.h7ml.cn/ ✈️
https://gpts.wxredcover.cn/ 👍
https://laicj.cn/ 👍
https://hotoke.ai/ ✈️
https://mirrorchat.extkj.cn/
https://openmao.panchuang.net/ 👍
https://poe.com/ ✈️ 🔑
https://trychatgp.com/ ✈️
https://wordstory.streamlit.app/ ✈️
https://www.aicodehelper.com/ ✈️
https://www.aitoolgpt.com/ ✈️
https://www.askopenai.cn/ 👍
https://www.chatsverse.xyz/ ✈️
https://www.ftcl.site/ ✈️
https://www.teach-anything.com/ ✈️
https://www.tdchat.com/ ✈️
https://wuan.ai/ 🔑
https://xc.com/ ✈️

所有网址的广告链接与本人无关,请不要轻易相信。建议不要在任何网站中输入你自己的 ChatGPT 账号的 API KEY,以免造成损失。有条件的朋友建议还是直接使用 ChatGPT 更好。

本文来自网络收集,会持续更新,如有不可用的网址,请在评论区说明,我会及时更新。

本图文内容来源于网友网络收集整理提供,作为学习参考使用,版权属于原作者。
THE END
分享
二维码
< <上一篇
下一篇>>