LeetCode 397 整数替换[递归] HERODING的LeetCode之路

在这里插入图片描述在这里插入图片描述

解题思路:
这题就是最基础的递归运算题目,两个选择,一个是偶数,一个是奇数,偶数直接除2操作,奇数变成左右两个偶数继续操作(选择操作最小的),注意有一个用例是2147483647,解决方法有两种,第一就是首先把2的二次幂都干掉,代码如下:

class Solution {
public:

  int integerReplacement(long long n) {
  		// 如果是2的二次幂
    if(n & (n-1) == 0){
      int res = 0;
      while(n > 1){
        res ++;
        n >>= 1;
      }
      return res;
    }
    if(n % 2 == 0)
      return integerReplacement(n/2) + 1;
    else  
      return min(integerReplacement(n+1), integerReplacement(n-1)) + 1;
  }
};

第二种方法就是直接对奇数开半递归和开半加一递归,这样的代码会更加简洁,代码如下:

class Solution {
public:
  int integerReplacement(int n) {
    if(n == 1) {
      return 0;
    }
    if(n % 2 == 0) return 1 + integerReplacement(n / 2);
    else return 2 + min(integerReplacement(n / 2), integerReplacement(n / 2 + 1));
  }
};

本图文内容来源于网友网络收集整理提供,作为学习参考使用,版权属于原作者。
THE END
分享
二维码
< <上一篇
下一篇>>