Cpp内存模型

C++内存模型

内存分区

C++程序在执行时,将内存大方向划分为4个区域:

 • 代码区:存放函数体的二进制代码,由操作系统进行管理的
 • 全局区:存放全局变量和静态变量以及常量
 • 栈区:由编译器自动分配释放,存放函数的参数值,局部变量等
 • 堆区:由程序员分配和释放,若程序员不释放,程序结束时由操作系统回收

程序运行前后的内存分配

程序运行前

在程序启动但还未正式运行前,操作系统将开辟一段内存空间,加载程序并为内存进行分区,存放程序运行需要的不同数据。

在程序正式运行前,主要分为两个区域:

 • 代码区: 存放 CPU 执行的机器指令。代码区有以下特点:
  • 共享:代码区内的数据可以被公开访问,使得对于频繁被执行的程序,只需要在内存中有一份代码即可,提高内存利用率,避免浪费。
  • 只读:防止程序代码被篡改
 • 全局区:存放全局变量、静态变量和字符串以及由const修饰的常量。全局区内存在程序运行结束后由操作系统自动释放。

程序运行时

在程序正式运行时,操作系统又会新开辟两个内存空间,分别是栈区和堆区。主要用于存放程序运行时产生的数据。

 • 栈区: 由编译器自动分配释放,存放函数的参数值,局部变量等。
 • 堆区:由程序员手动分配释放,例如使用new操作符创建对象时,开辟的就是堆内存。

验证

#include <iostream>
using namespace std;

// 全局变量
int global_variable_a = 100;
int global_variable_b = 200;

// 全局常量
const int global_constant_a = 100;
const int global_constant_b = 200;

// 全局静态变量
static int global_static_a = 100;
static int global_static_b = 200;

int main() {

  // 局部变量
  int a = 100;
  int b = 200;

  // 局部静态变量
  static int static_a = 100;
  static int static_b = 200;

  // new操作符开辟的内存
  int* new_a = new int(100);
  int* new_b = new int(200);

  cout << "全局变量内存区:" << &global_variable_a << endl;
  cout << "全局变量内存区:" << &global_variable_b << endl;
  cout << endl;

  cout << "全局常量内存区:" << &global_constant_a << endl;
  cout << "全局常量内存区:" << &global_constant_b << endl;
  cout << endl;

  cout << "全局静态内存区:" << &global_static_a << endl;
  cout << "全局静态内存区:" << &global_static_b << endl;
  cout << endl;

  cout << "局部变量内存区:" << &a << endl;
  cout << "局部变量内存区:" << &b << endl;
  cout << endl;

  cout << "局部静态内存区:" << &static_a << endl;
  cout << "局部静态内存区:" << &static_b << endl;
  cout << endl;

  cout << "new操作符开辟的内存区:" << &new_a << endl;
  cout << "new操作符开辟的内存区:" << &new_b << endl;
  cout << endl;

  return 0;
}

image-20221111192426873

本图文内容来源于网友网络收集整理提供,作为学习参考使用,版权属于原作者。
THE END
分享
二维码
< <上一篇

)">
下一篇>>