LeetCode 559 N叉树的最大深度[dfs bfs] HERODING的LeetCode之路

在这里插入图片描述在这里插入图片描述

解题思路:
一道非常简单的搜索题目,无论是dfs还是bfs都可以轻松解决,对于dfs,首先定义变量depth作为最大深度,然后从每个节点搜下去,一直到最后一个节点(最后一个节点通过有没有孩子判断),然后更新最大深度,代码如下:

/*
// Definition for a Node.
class Node {
public:
  int val;
  vector<Node*> children;

  Node() {}

  Node(int _val) {
    val = _val;
  }

  Node(int _val, vector<Node*> _children) {
    val = _val;
    children = _children;
  }
};
*/

class Solution {
public:
  int depth = 0;
  int maxDepth(Node* root) {
    if(root == nullptr) {
      return 0;
    }
    dfs(root, 1);
    return depth;
  }

  void dfs(Node* root, int count) {
    if(root->children.size() == 0) {
      depth = max(depth, count);
      return;
    }
    for(auto child : root->children) {
      dfs(child, count + 1);
    }
  }
};

bfs的方法也是很简单,就是逐层遍历呗,不断放入队列中,直到队列中没有节点了,返回最大深度,代码如下:

/*
// Definition for a Node.
class Node {
public:
  int val;
  vector<Node*> children;

  Node() {}

  Node(int _val) {
    val = _val;
  }

  Node(int _val, vector<Node*> _children) {
    val = _val;
    children = _children;
  }
};
*/

class Solution {
public:
  int maxDepth(Node* root) {
    if(root == nullptr) {
      return 0;
    }
    int depth = 0;
    queue<Node*> q;
    q.push(root);
    while(!q.empty()) {
      int len = q.size();
      for(int i = 0; i < len; i ++) {
        Node* node = q.front();
        q.pop();
        for(auto& child : node->children) {
          q.push(child);
        }
      }
      depth ++;
    }
    return depth;
  }
};

最后再说一下这道题目本身,就是套用最简单的bfs和dfs的模板去写,没有一点难度,可以当做不是特别熟练这种类型题目的同学的入门题,也可以给那些老手练练手,所以这次两种方法我都写了,仅供大家参考。

本图文内容来源于网友网络收集整理提供,作为学习参考使用,版权属于原作者。
THE END
分享
二维码
< <上一篇
下一篇>>