Java如何将字符串转为数字int(三种方式)

如何将java字符串转换为数字

对知识永远只有学无止境。

 1. 第一种
	String str = "123456";
 	Integer num = new Integer(str);//转换成对象
 1. 第二种
	String str = "123456";
	int num = Integer.parseInt(str);

 1. 第三种
	String str = "123456";
	int num = Integer.valueOf(str);

注意:这三种的转换区别在哪里呢?对知识应该敬畏。

第一种是将字符串,转换成一个数字的对象,两个相同的数字进行转换。

 		Integer num = new Integer("1");//转换成对象
    Integer num1 = new Integer("2");//转换成对象
    if (num == num1) {     			
    		System.out.println("相等");
    }else{
    			 System.out.println("不相等");
    }
    

结果:不相等

第二种:多次的解析,最终的得到结果,可以用 “==”进行判断相等

		String s = "123456";
    if (Integer.parseInt(s) == Integer.parseInt(s)) { //结果true
      System.out.println("两者相等");
    }

结果:两者相等

第三种:多次解析会存在不相等的时候,具体请看需要看转换的字符整体大小决定的。

例子1:

 		
    Integer i1 = Integer.valueOf("100");
    Integer i2 = Integer.valueOf("100");
    if (i1 == i2) { //两个对象相等
      System.out.print("i1 == i2");
    }
    if (i1.equals(i2)) { //两个对象中的value值相等
      System.out.print("i1.equals(i2)");
    }

结果:
i1 == i2
i1.equals(i2)

例子2:

 		
    Integer i1 = Integer.valueOf("100000");
    Integer i2 = Integer.valueOf("100000");
    if (i1 != i2) { //两个对象相等
      System.out.print("i1 != i2");
    }
    if (i1.equals(i2)) { //两个对象中的value值相等
      System.out.print("i1.equals(i2)");
    }

结果:
i1 != i2
i1.equals(i2)

因上述可知:数值为1000,不在-128~127之间,通过Integer.valueOf(s)解析出的两个对象i1和i2是不同的对象,对象中的value值是相同的。

原因: 因为在JDK源码当中时已经定义好的,由于在-128 ~ 127之间的整数值用的比较频繁,每一次的创建直接从缓存中获取这个对象,所以value值相同的Integer对象都是对应缓存中同一个对象。-128~127之外的整数值用的不太频繁,每次创建value值相同的Integer对象时,都是重新创建一个对象,所以创建的对象不是同一个对象。

本图文内容来源于网友网络收集整理提供,作为学习参考使用,版权属于原作者。
THE END
分享
二维码
< <上一篇
下一篇>>