Leetcode.213 打家劫舍 II

题目链接

Leetcode.213 打家劫舍 II mid

题目描述

你是一个专业的小偷,计划偷窃沿街的房屋,每间房内都藏有一定的现金。这个地方所有的房屋都 围成一圈 ,这意味着第一个房屋和最后一个房屋是紧挨着的。同时,相邻的房屋装有相互连通的防盗系统,如果两间相邻的房屋在同一晚上被小偷闯入,系统会自动报警

给定一个代表每个房屋存放金额的非负整数数组,计算你 在不触动警报装置的情况下 ,今晚能够偷窃到的最高金额。

解法:动态规划

我们定义

f

(

i

,

j

)

f(i,j)

f(i,j) 表示 小偷能从区间

[

i

,

j

]

[i,j]

[i,j] 偷窃的最高金额。

对于第一个房间

n

u

m

s

[

0

]

nums[0]

nums[0]

 • 偷窃第一个房间

  n

  u

  m

  s

  [

  0

  ]

  nums[0]

  nums[0],那么就不能偷

  n

  u

  m

  s

  [

  1

  ]

  nums[1]

  nums[1]

  n

  u

  m

  s

  [

  n

  1

  ]

  nums[n - 1]

  nums[n1]。所以在偷第一个房间

  n

  u

  m

  s

  [

  0

  ]

  nums[0]

  nums[0] 的情况下,最多能偷

  n

  u

  m

  s

  [

  0

  ]

  +

  f

  (

  2

  ,

  n

  2

  )

  nums[0] + f(2,n - 2)

  nums[0]+f(2,n2)

 • 不偷第一个房间

  n

  u

  m

  s

  [

  0

  ]

  nums[0]

  nums[0],那么最多能偷

  f

  (

  1

  ,

  n

  1

  )

  f(1,n-1)

  f(1,n1);


我们定义

f

0

f0

f0 为 不偷第

i

i

i 个房间能够偷窃的最高金额;

f

1

f1

f1 为 偷第

i

i

i 个房间能够偷窃的最高金额。

此时,小偷对第

i

+

1

i + 1

i+1 个房间做出选择,偷还是不偷:

 • f

  0

  =

  f

  1

  f0' = f1

  f0=f1

 • n

  e

  w

  _

  f

  =

  m

  a

  x

  (

  f

  1

  ,

  f

  0

  +

  n

  u

  m

  s

  [

  i

  +

  1

  ]

  )

  new_f = max(f1 , f0 + nums[i+1])

  new_f=max(f1,f0+nums[i+1])

 • f

  1

  =

  n

  e

  w

  _

  f

  f1' = new_f

  f1=new_f

时间复杂度:

class Solution {
public:
  int rob(vector<int>& nums) {
    int n = nums.size();

    auto fun = [&](int l,int r)->int{
      int f0 = 0 , f1 = 0;
      for(int i = l;i <= r;i++){
        int new_f = max(f1,f0 + nums[i]);
        f0 = f1;
        f1 = new_f;
      }
      return f1;
    };

    return max(nums[0] + fun(2,n - 2) , fun(1,n - 1));

  }
};

本图文内容来源于网友网络收集整理提供,作为学习参考使用,版权属于原作者。
THE END
分享
二维码
< <上一篇
下一篇>>