3D立体花朵送女友最合适了

展示

这是一个动态图哦可以在下方领取.exe文件

.
.
在这里插入图片描述

特别介绍

?小白练手专栏,适合刚入手的新人欢迎订阅编程小白进阶

?python有趣练手项目里面包括了像《机器人尬聊》《恶搞程序》这样的有趣文章,可以让你快乐学python练手项目专栏

?另外想学JavaWeb进厂的同学可以看看这个专栏:传送们

?这是个面试和考研的算法练习我们一起加油上岸之路

导读

兄弟们可以收藏一下哦!情人节可以送出去,肥学找了几朵python写的花给封装好送给大家。不是多炫酷但是有足够的用心哦。别忘了点赞呀我也就不细说了,来吧展示!

源码和详解

荷花

def lotus():
  fig = plt.figure(figsize=(10,7),facecolor='black',clear=True)
  ax = fig.gca(projection='3d')
  [x, t] = np.meshgrid(np.array(range(25))/24.0, np.arange(0, 575.5, 0.5)/575 * 17 * np.pi-2*np.pi)
  p = (np.pi/2)*np.exp(-t/(8*np.pi))
  u = 1-(1-np.mod(3.6*t, 2*np.pi)/np.pi)**4/2
  y = 2*(x**2-x)**2*np.sin(p)
  r = u*(x*np.sin(p)+y*np.cos(p))
  surf = ax.plot_surface(r*np.cos(t), r*np.sin(t), u*(x*np.cos(p)-y*np.sin(p)), rstride=1, cstride=1, cmap=cm.gist_rainbow_r,
              linewidth=0, antialiased=True)

玫瑰花

def rose_flower():
  fig = plt.figure(figsize=(10,7),facecolor='black',clear=True)
  ax = fig.gca(projection='3d')
  # 将相位向后移动了6*pi
  [x, t] = np.meshgrid(np.array(range(25)) / 24.0, np.arange(0, 575.5, 0.5) / 575 * 20 * np.pi + 4*np.pi)
  p = (np.pi / 2) * np.exp(-t / (8 * np.pi))
  # 添加边缘扰动
  change = np.sin(15*t)/150
  # 将t的参数减少,使花瓣的角度变大
  u = 1 - (1 - np.mod(3.3 * t, 2 * np.pi) / np.pi) ** 4 / 2 + change
  y = 2 * (x ** 2 - x) ** 2 * np.sin(p)
  r = u * (x * np.sin(p) + y * np.cos(p))
  h = u * (x * np.cos(p) - y * np.sin(p))
  c= cm.get_cmap('Reds')
  surf = ax.plot_surface(r * np.cos(t), r * np.sin(t), h, rstride=1, cstride=1,
              cmap= c, linewidth=0, antialiased=True)

桃花


def peach_blossom():
  fig = plt.figure(figsize=(10,7),facecolor='black',clear=True)
  ax = fig.gca(projection='3d')
  [x, t] = np.meshgrid(np.array(range(25)) / 24.0, np.arange(0, 575.5, 0.5) / 575 * 6 * np.pi - 4*np.pi)
  p = (np.pi / 2) * np.exp(-t / (8 * np.pi))
  change = np.sin(10*t)/20
  u = 1 - (1 - np.mod(5.2 * t, 2 * np.pi) / np.pi) ** 4 / 2 + change
  y = 2 * (x ** 2 - x) ** 2 * np.sin(p)
  r = u * (x * np.sin(p) + y * np.cos(p)) * 1.5
  h = u * (x * np.cos(p) - y * np.sin(p))
  c= cm.get_cmap('spring_r')
  surf = ax.plot_surface(r * np.cos(t), r * np.sin(t), h, rstride=1, cstride=1,
              cmap= c, linewidth=0, antialiased=True)

月季

def monthly_rose():
  fig = plt.figure(figsize=(10,7),facecolor='black',clear=True)
  ax = fig.gca(projection='3d')
  [x, t] = np.meshgrid(np.array(range(25)) / 24.0, np.arange(0, 575.5, 0.5) / 575 * 30 * np.pi - 4 * np.pi)
  p = (np.pi / 2) * np.exp(-t / (8 * np.pi))
  change = np.sin(20 * t) / 50
  u = 1 - (1 - np.mod(3.3 * t, 2 * np.pi) / np.pi) ** 4 / 2 + change
  y = 2 * (x ** 2 - x) ** 2 * np.sin(p)
  r = u * (x * np.sin(p) + y * np.cos(p)) * 1.5
  h = u * (x * np.cos(p) - y * np.sin(p))
  c = cm.get_cmap('magma')
  surf = ax.plot_surface(r * np.cos(t), r * np.sin(t), h, rstride=1, cstride=1,
              cmap=c, linewidth=0, antialiased=True)


我的文章里面有怎么打包pyinstaller的文,教大家怎么做可执行文件如果不会做这个.exe文件的大佬可以跟着学习一下。获取可执行文件方法可以私信我也可以下面领取,另外想要源码的大佬也可以私信我呀。

点击直接资料领取

这里有python,Java学习资料还有有有趣好玩的编程项目,更有难寻的各种资源。反正看看也不亏。

本图文内容来源于网友网络收集整理提供,作为学习参考使用,版权属于原作者。
THE END
分享
二维码
< <上一篇
下一篇>>