Unity画贝塞尔曲线自定义图片组件

头一回写这个文章,也是就分享一点自己的学习心得,并且记录下自己做过的这个功能。

事实上我这也是借鉴了大佬的代码,统筹琢磨出来的,比较初级,但是有用。

话不多说,上效果图:

如图所见,展现出来的功能组件很简单,就是一个继承了Image并且多加了几个变量的自定义组件 ,实现的就是右边将图片作为元素绘制成一条贝塞尔曲线。

控制点列表中的点数据我做的还不够智能,暂时用第一个和最后一个表示这条线的起点和终点,而其他的点都是这条贝塞尔曲线的极点了。

“密集度 mesh数量”可以看成是要生成多少个图片元素

“mesh宽度”可以看成你要生成图片元素的大小

反正就那个意思,很简单,我就不多啰嗦了。看见这篇文章的朋友完全可以直接下来用。大家也可以根据我的代码进行拓展的,看懂原来的垃圾代码就好了嘿嘿~(手都滑稽)

public static class Bezier
{
  /// <summary>
  /// 获取绘制点
  /// </summary>
  /// <param name="controlPoints">控制点列表</param>
  /// <param name="density">密度</param>
  /// <returns></returns>
  public static Vector3[] GetPointList(List<Vector2> controlPoints, int density)
  {
    List<Vector3> points = new List<Vector3>();
    for(int i = 0; i <= density; i++)
    {
      points.Add(BezierMath(i / (float)density, controlPoints.Count - 1, controlPoints));
    }
    return points.ToArray();
  }

  /// <summary>
  /// 贝塞尔曲线的函数
  /// </summary>
  /// <param name="t">分段参数</param>
  /// <param name="lineNum">线段数量</param>
  /// <param name="controlPoints">锚点列表</param>
  /// <returns></returns>
  public static Vector2 BezierMath(float t, int lineNum, List<Vector2> controlPoints)
  {
    Vector2 result = new Vector2();

    for (int i = 0; i <= lineNum; i++)
    {
      float temp = BaseBezier(t, i, lineNum);
      result.x += controlPoints[i].x * temp;
      result.y += controlPoints[i].y * temp;
    }

    return result;
  }
  /// <summary>
  /// 贝塞尔基函数
  /// </summary>
  /// <param name="t">参数</param>
  /// <param name="index">线段序号</param>
  /// <param name="lineNum">线段数量</param>
  /// <returns></returns>
  public static float BaseBezier(float t, int index, int lineNum)
  {
    float result = Factorial(lineNum) * Mathf.Pow(t, index) * Mathf.Pow(1 - t, lineNum - index) / (Factorial(index) * Factorial(lineNum - index));
    return result;
  }

  /// <summary>
  /// Factorial 阶乘
  /// </summary>
  /// <param name="step"></param>
  /// <returns></returns>
  public static int Factorial(int step)
  {
    int result = 1;
    for (int j = step; j > 1; j--)
    {
      result *= j;
    }
    return result;
  }
}
public class BezierMeshImage : Image
{
  /// <summary> 密集度 mesh数量 </summary>
  public int density = 50;
  /// <summary> mesh 宽度 </summary>
  public float width;
  /// <summary> 控制点列表 </summary>
  public List<Vector2> controlList = new List<Vector2>();

  /// <summary> 贝塞尔点数组 </summary>
  Vector3[] bezierPoints;

  protected override void OnPopulateMesh(VertexHelper vh)
  {
    bezierPoints = Bezier.GetPointList(controlList, density);
    vh.Clear();
    for (int index = 0; index < bezierPoints.Length; index++)
    {
      Vector3 baseVector = bezierPoints[index];
      var i = index * 4;
      vh.AddVert(baseVector + new Vector3(-width/2, -width/2, 1), color, new Vector2(0f, 0f));
      vh.AddVert(baseVector + new Vector3(-width/2, width/2, 1), color, new Vector2(0f, 1f));
      vh.AddVert(baseVector + new Vector3(width/2, width/2, 1), color, new Vector2(1f, 1f));
      vh.AddVert(baseVector + new Vector3(width/2, -width/2, 1), color, new Vector2(1f, 0f));
      vh.AddTriangle(i, i + 1, i + 2);
      vh.AddTriangle(i + 2, i + 3, i);
    }
  }
}
[CustomEditor(typeof(BezierMeshImage))] // 定义子类的编辑器扩展
public class BezierMeshImageEditor : ImageEditor
{
  private BezierMeshImage be;
  public List<Vector2> pointList;
  public static bool isOpenList;
  public override void OnInspectorGUI()
  {
    base.OnInspectorGUI();
    be = (BezierMeshImage)base.target;
    //be.controlV2 = EditorGUILayout.Vector2Field("控制点坐标", be.controlV2);
    be.density = EditorGUILayout.IntField("密集度 mesh数量", be.density);
    be.width = EditorGUILayout.FloatField("mesh 宽度 ", be.width);
    pointList = be.controlList;
    isOpenList = EditorGUILayout.Foldout(isOpenList, "控制点列表");
    if(isOpenList)
    {
      for(int i = 0; i < pointList.Count; i++)
      {
        pointList[i] = EditorGUILayout.Vector2Field(name, pointList[i]);
      }
      EditorGUILayout.BeginHorizontal();
      if (GUILayout.Button("+"))
      {
        Vector2 point = new Vector2();
        point = EditorGUILayout.Vector2Field(name, point);
        pointList.Add(point);
      }
      if (GUILayout.Button("-"))
      {
        if (pointList.Count > 0)
          pointList.RemoveAt(pointList.Count - 1);
      }
      EditorGUILayout.EndHorizontal();      
    }
    be.controlList = pointList;
    if (HasPreviewGUI())
    {
      be.enabled = false;
      be.enabled = true;
    }
  }

}

本图文内容来源于网友网络收集整理提供,作为学习参考使用,版权属于原作者。
THE END
分享
二维码
< <上一篇
下一篇>>