3python运算符号

比较运算符

在这里插入图片描述

a,b=10,30
print('a>b吗?',a>b)
print('a<b吗?',a<b)
print('a<=b吗?',a>=b)
print(a is b)#这个比较的是id标识
a>b吗? False
a<b吗? True
a<=b吗? False
False

一个变量有三部分组成:1标识,2类型,3值
比较对象的标识使用is

布尔运算符

在这里插入图片描述

print(a==1 and b==2)#ture and true-->ture
print(a==1 and b<2)#ture and false-->false
print(a!=1 and b==2)#false and ture-->false
print(a!=1 and b!=2)#false and false -->false
print('---------------or 或者-----------------------------------------')
print(a==1 or b==2)#ture or true-->ture
print(a==1 or b<2)#ture or false-->ture
print(a!=1 or b==2)#false or ture-->ture
print(a!=1 or b!=2)#false and false -->false
print('---------------not 对运算数取反-----------------------------------------')
f=True
f2=False
print(not f)
print(not f2)
print('---------------in 与not in-----------------------------------------')
s='helloworld'
print('w'in s)
print('k'in s)
print('w'not in s)
print('k'not in s)
True
True
False
False
False
---------------or 或者-----------------------------------------
True
True
True
False
---------------not 对运算数取反-----------------------------------------
False
True
---------------innot in-----------------------------------------
True
False
False
True

python中的位运算符

在这里插入图片描述
在这里插入图片描述

运算符的优先级

在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
p27

本图文内容来源于网友网络收集整理提供,作为学习参考使用,版权属于原作者。
THE END
分享
二维码
< <上一篇
下一篇>>