leetcode53最大子序和-每日刷题档

首先 问题:
给定一个整数数组 nums ,找到一个具有最大和的连续子数组(子数组最少包含一个元素),返回其最大和。

解决方法就是当前i 数值 选或者不选

 public static int maxSubArray(int[] nums) {
    int len = nums.length;
    int dp[] = new int[len];
    dp[0] = nums[0];
    int res = dp[0];
    for (int i = 1; i < len; i++) {
      dp[i] = Math.max(nums[i],dp[i-1]+nums[i]);
      res = Math.max(dp[i],res);
    }
    return res;
  }

头脑要清醒 在闲暇时候刷题哦 该写业务还是要写业务
在这里插入图片描述

本图文内容来源于网友网络收集整理提供,作为学习参考使用,版权属于原作者。
THE END
分享
二维码
< <上一篇
下一篇>>