python运算符(续集)

python中&和|运算
1.&(按位与)

4的二进制 0 0 0 0 0 1 0 0
8的二进制 0 0 0 0 1 0 0 0
&(按位与)运算
只要有0则为0
0 0 0 0 0 0 0 0

2.|(按位或)

4的二进制 0 0 0 0 0 1 0 0
8的二进制 0 0 0 0 1 0 0 0
(按位或)运算
两个都是0则为0,
否则为1
0 0 0 0 1 1 0 0

3.<<(左位移)

4的二进制 0 0 0 0 0 1 0 0
4的二进制 0 0 0 0 0 1 0 0
<<(左位移)结果8 0 0 0 0 1 0 0 0

4.>>(右位移)

4的二进制 0 0 0 0 0 1 0 0
4的二进制 0 0 0 0 0 1 0 0
(按位或)结果2 0 0 0 0 0 0 1 0

5.测试对象的布尔值
值为False的情况

#对象的的布尔值
print(bool(False))
print(bool(0))
print(bool(0.0))
print(bool(None))
print(bool(''))
print(bool(""))
print(bool([]))
print(bool(list()))
print(bool(()))
print(bool({}))
print(bool(dict()))
print(bool(set()))

值为True

print(bool(18))
print(bool(True))
print(bool('helloworld'))

本图文内容来源于网友网络收集整理提供,作为学习参考使用,版权属于原作者。
THE END
分享
二维码
< <上一篇
下一篇>>